Xử lý thông tin cá nhân

Cung cấp thông tin cho bên thứ ba

Cung cấp thông tin cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng

Mặc dù chúng tôi có cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng, nhưng người dùng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng cung cấp thông tin này

Cung cấp cho bên thứ ba các thông tin cá nhân liên quan đến yêu cầu nhận được qua trang web của chúng tôi

 1. 1) Mục đích
  Để trả lời yêu cầu một cách phù hợp, chúng tôi có thể gửi một số chi tiết của yêu cầu này, bao gồm thông tin cá nhân, cho các Công ty con.
 2. 2) Thông tin cá nhân được cung cấp cho bên thứ ba
  Thông tin nhập vào biểu mẫu yêu cầu, bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại của người dùng
 3. 3) Cách cung cấp thông tin cho bên thứ ba
  Chúng tôi gửi e-mail thông tin cho Công ty con chịu trách nhiệm trả lời yêu cầu.
 4. 4) Ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
  Khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

Nếu có yêu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi tại:
Tập đoàn Mitsubishi Electric, Personal Information Protection Office
2-7-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310
Điện thoại: (+81) 3-3218-2210
Giờ làm việc: Mitsubishi Electric làm việc từ 9 giờ sáng - 12 giờ trưa và từ 1 giờ chiều - 5 giờ chiều
(open new window)Nếu có câu hỏi, ý kiến hoặc phản hồi, vui lòng liên hệ với chúng tôi (tiếng Anh)