Mitsubishi Electric toàn cầu

Tính bền vững

Trách nhiệm xã hội

Chúng tôi xem trách nhiệm trở thành công dân tốt là yếu tố cốt lõi trong việc điều hành doanh nghiệp.

Trách nhiệm xã hội của công ty (CSR) tại Mitsubishi Electric

biểu tượng: 17 mục tiêu nhằm thay đổi thế giới của chúng ta

Để có thể đạt được các mục tiêu chung của thế giới, Tập đoàn Mitsubishi Electric sẽ tiếp tục tăng cường khả năng quản lý, khuyến khích nhận thức về Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) trong toàn công ty và tích hợp khái niệm SDG vào chiến lược quản lý của mình.

Môi Trường

Chúng tôi đang nghiên cứu nhằm hướng đến xây dựng một xã hội carbon thấp, dựa trên tái chế bằng cách áp dụng các công nghệ tiên tiến và đa dạng.

Tầm nhìn dài hạn về quản lý bảo vệ môi trường

Giảm lượng khí thải CO2
Giảm lượng khí thải CO2 từ hoạt động sản xuất/sử dụng sản phẩm

30 %

Báo cáo

Báo cáo hàng năm của chúng tôi trình bày các sáng kiến và cải thiện của Tập đoàn Mitsubishi Electric trong quá trình chúng tôi giúp xây dựng một xã hội bền vững.