Mitsubishi Electric toàn cầu

Tính bền vững

Báo cáo

Báo cáo hàng năm của chúng tôi trình bày các sáng kiến và cải thiện của Tập đoàn Mitsubishi Electric trong quá trình chúng tôi giúp xây dựng một xã hội phát triển bền vững và năng động.

Tính bền vững tại Mitsubishi Electric

biểu tượng: 17 mục tiêu nhằm thay đổi thế giới của chúng ta

Để có thể đạt được các mục tiêu chung của thế giới, Tập đoàn Mitsubishi Electric sẽ tiếp tục tăng cường khả năng quản lý, khuyến khích nhận thức về Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) trong toàn công ty và tích hợp khái niệm SDG vào chiến lược quản lý của mình.