Giới thiệu

Mitsubishi Electric toàn cầu

Vị trí

Số công ty con hợp nhất
(Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2021)

Số công ty
(Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2021)

biểu đồ: Số công ty

Số liệu về công ty
(Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2021)

Doanh thu

¥4.19 nghìn tỷ

Số nhân viên

145,653

Lịch sử Mitsubishi Electric

Thông điệp từ chủ tịch

Nghiên cứu và phát triển / Công nghệ

Nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo để luôn dẫn đầu quá trình phát triển.

Chiến lược công ty

Chính sách quản lý

sơ đồ: Chính sách quản lý

Những mục tiêu tài chính cần đạt vào năm tài chính 2026

Doanh thu

¥5,0 nghìn tỷ

Biên lợi nhuận hoạt động

10 %

ROE

10 %

Tạo tiền mặt*

¥3,4 nghìn tỷ/5 năm

* Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đã điều chỉnh (CF)

Tính bền vững

sơ đồ: Sustainable Development Goals

Mục đích

Chúng tôi, Tập đoàn Mitsubishi Electric, sẽ góp phần hiện thực hóa một xã hội năng động và khoáng đạt thông qua việc cải tiến công nghệ liên tục và sáng tạo không ngừng.

Nhà đầu tư

Thông tin tài chính, giá cổ phiếu, thông tin chứng khoán mới nhất, thư viện dành cho nhà đầu tư và các thông tin khác dành cho cổ đông.

Mitsubishi Electric Một công ty đa quốc gia, đa văn hóa