Giới thiệu

Mitsubishi Electric toàn cầu

Vị trí

Số công ty con hợp nhất
(Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2019)

Số công ty
(Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2019)

biểu đồ: Số công ty

Động lực tăng trưởng

sơ đồ: Động lực tăng trưởng

Số liệu về công ty
(Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2019)

Doanh thu thuần

4.52 nghìn tỷ yen

Số nhân viên

145,817

Lịch sử Mitsubishi Electric

Thông điệp từ chủ tịch

Changes for the Better

Liên tục cải tiến. Liên tục đem đến giá trị mới.

Nghiên cứu và phát triển / Công nghệ

Nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo để luôn dẫn đầu quá trình phát triển.

Chiến lược công ty

Chính sách quản lý

sơ đồ: Chính sách quản lý

Những mục tiêu tăng trưởng cần đạt vào năm tài chính 2021

Doanh thu thuần

5,0 nghìn tỷ Yên trở lên

Hệ số lợi nhuận hoạt động

8 % trở lên

Những mục tiêu quản lý cần đạt được một cách liên tục và ổn định

ROE

10 % trở lên

Tỷ số nợ vay trên tổng tài sản

15 % trở xuống

Tính bền vững

sơ đồ: Tầm nhìn về môi trường đến năm 2021

Nỗ lực trở thành công ty “xanh” dẫn đầu toàn cầu
Làm việc như một Tập đoàn thống nhất để theo đuổi Sứ mệnh công ty.

Sứ mệnh công ty

Bảy nguyên tắc chỉ đạo

sơ đồ: Bảy nguyên tắc chỉ đạo

Nhà đầu tư

Thông tin tài chính, giá cổ phiếu, thông tin chứng khoán mới nhất, thư viện dành cho nhà đầu tư và các thông tin khác dành cho cổ đông.

Mitsubishi Electric Một công ty đa quốc gia, đa văn hóa