Điều khoản sử dụng

Thông báo pháp lý

Mọi thông tin, nội dung, dữ liệu và tập tin điện tử thuộc bất kỳ dạng nào (sau đây gọi chung là "NỘI DUNG") được bao gồm và đăng tải trên Trang web này (sau đây gọi là "Trang web") đều do Tập đoàn Mitsubishi Electric cung cấp và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin như một dịch vụ cho khách hàng cũng như nhà cung cấp để hỗ trợ giao dịch kinh doanh với Tập đoàn Mitsubishi Electric. NỘI DUNG được điều chỉnh theo điều khoản và điều kiện nêu trong các điều khoản sử dụng này (sau đây gọi là "Điều khoản sử dụng"). Tập đoàn Mitsubishi Electric có quyền cập nhật Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho BẠN, cũng như có thể cải thiện và/hoặc thay đổi Sản phẩm và/hoặc dịch vụ được mô tả trên Trang web bất cứ lúc nào mà không thông báo trước. Khi truy cập, sử dụng hoặc tải xuống bất kỳ NỘI DUNG nào trên Trang web này, BẠN (với tư cách là cá nhân đại diện cho chính mình hoặc doanh nghiệp) đồng ý chịu sự ràng buộc của Điều khoản sử dụng này. Nếu BẠN không đồng ý chịu sự ràng buộc của Điều khoản sử dụng này, vui lòng không tải xuống hoặc in bất kỳ NỘI DUNG nào và ngừng sử dụng Trang web cũng như NỘI DUNG ngay lập tức.

Quyền hạn

BẠN cam kết và bảo đảm rằng BẠN có đủ tư cách pháp lý để đồng ý với Điều khoản sử dụng này. BẠN đồng ý chịu trách nhiệm về việc BẠN trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng NỘI DUNG một cách trái phép.

Bản quyền và quyền thương hiệu

BẠN xác nhận và đồng ý rằng NỘI DUNG sẵn có trên trang web này được bảo vệ bởi quyền và luật pháp về bản quyền, thương hiệu, tên miền, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác. Trừ khi có sự cho phép rõ ràng của Tập đoàn Mitsubishi Electric, BẠN đồng ý không bán, cấp phép, cho thuê, sửa đổi, phân phối, sao chép, mô phỏng, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, công bố, chuyển thể, chỉnh sửa hoặc tạo ra Sản phẩm phái sinh từ NỘI DUNG. Tập đoàn Mitsubishi Electric bảo lưu tất cả mọi đặc quyền về bản quyền. "MITSUBISHI" là thương hiệu đã đăng ký và không được phép sử dụng, việc bạn sử dụng Trang web này không cung cấp bất kỳ giấy phép nào để sử dụng các thương hiệu này.

Cho phép và hạn chế sử dụng

Cấm sử dụng NỘI DUNG cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm đăng lại, phát hành lại hoặc truyền tải lại, mà không có sự cho phép rõ ràng trong Điều khoản sử dụng này. Không có sự đồng ý ngụ ý nào về mọi hành vi đăng lại, phát hành lại hoặc truyền tải lại NỘI DUNG. Không được phép đăng lại bất kỳ phần NỘI DUNG nào từ Trang web này lên bất kỳ trang web, trang FTP hoặc gopher, hệ thống bảng thông báo hoặc cơ sở dữ liệu lưu trữ điện tử khác, hoặc tái bản hoặc cung cấp để thu phí, trừ Trường hợp có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Tập đoàn Mitsubishi Electric.

Quyền sử dụng NỘI DUNG là giấy phép chứ không phải là sự chuyển nhượng quyền sở hữu và chịu sự điều chỉnh của các hạn chế nêu trong Điều khoản sử dụng này. BẠN có thể tải bản sao của NỘI DUNG xuống một máy tính duy nhất để hỗ trợ BẠN trong việc mua sắm và/hoặc sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào được đề cập trong Trang web này, với điều kiện là BẠN phải giữ nguyên thông báo bản quyền và quyền sở hữu khác. BẠN cũng có thể in một bản sao NỘI DUNG ra giấy. Trừ khi có quy định rõ ràng trong Điều khoản sử dụng này hoặc trừ khi BẠN nhận được sự cho phép bằng văn bản cụ thể từ Tập đoàn Mitsubishi Electric, BẠN không được phép: (a) sửa đổi hoặc sử dụng NỘI DUNG cho bất kỳ mục đích thương mại nào; (b) chuyển nhượng, chuyển giao hoặc cấp phép phụ đối với bất kỳ quyền nào được cấp cho BẠN theo Điều khoản sử dụng này; (c) bán hoặc cho thuê NỘI DUNG; (d) dịch ngược, giải mã, thiết kế đảo ngược hoặc phân rã bất kỳ Phần mềm nào được bao gồm trong NỘI DUNG; (e) loại bỏ bất kỳ thông báo nào về bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu ra khỏi NỘI DUNG; (f) thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm can thiệp vào quyền sở hữu trí tuệ của Tập đoàn Mitsubishi Electric hoặc Công ty con trực thuộc; hoặc (g) sao chép, hiển thị, chuyển nhượng, cấp phép, mô phỏng, phát hành, tải xuống, tải lên, đăng tải, truyền tải, phân phối hoặc bán toàn bộ hoặc một phần NỘI DUNG hoặc sử dụng NỘI DUNG để tạo ra Sản phẩm phái sinh. Trừ khi có quy định rõ ràng trong Điều khoản sử dụng này, BẠN không có bất kỳ đặc quyền rõ ràng hoặc ngụ ý nào khác.

Liên kết

Tập đoàn Mitsubishi Electric hoặc các chi nhánh và Công ty con trực thuộc có thể cung cấp liên kết đến trang web hoặc tài nguyên khác nhưng không có quyền kiểm soát đối với trang web và tài nguyên đó. BẠN xác nhận và đồng ý rằng Tập đoàn Mitsubishi Electric hoặc chi nhánh và Công ty con trực thuộc không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài. Tập đoàn Mitsubishi Electric không bảo lãnh và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về mọi nội dung, quảng cáo, Sản phẩm hoặc nội dung khác sẵn có trên hoặc từ trang web hoặc tài nguyên này và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào là hệ quả hoặc được cho là hệ quả từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc căn cứ vào Nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ sẵn có trên hoặc thông qua các trang web hoặc tài nguyên này.

Vui lòng hiểu rằng Trang web của Tập đoàn Mitsubishi Electric có thể được liên kết với các trang web khác không thuộc quyền kiểm soát và bảo trì của Tập đoàn Mitsubishi Electric. Tập đoàn Mitsubishi Electric không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web này.

Đối với các bên thứ ba quan tâm đến việc liên kết với Trang web của Tập đoàn Mitsubishi Electric, vui lòng tham khảo quy định sau đây. Không cần có sự uỷ quyền từ Tập đoàn Mitsubishi Electric nếu thực hiện thủ tục này.

 1. Tập đoàn Mitsubishi Electric không chấp nhận liên kết đến các trang web sau đây:
  • Trang web làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng và đạo đức cộng đồng, bao gồm nội dung hoặc ý kiến mang tính thô tục/phỉ báng
  • Trang web miệt thị, vu khống hoặc đe doạ Tập đoàn Mitsubishi Electric hoặc bất kỳ bên thứ ba nào và bao gồm nội dung xúc phạm danh dự của Công ty
  • Trang web vi phạm bản quyền hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác của bên thứ ba và bao gồm nội dung gây ra thiệt hại và trách nhiệm pháp lý
  • Trang web có nội dung phi pháp
 2. Đảm bảo Trang web Mitsubishi Electric xuất hiện trong cửa sổ riêng biệt chứ không nằm trong khung thuộc trang web của BẠN.
 3. Nêu rõ rằng liên kết dẫn đến Trang web Mitsubishi Electric.
  • * Đối với liên kết văn bản, hãy sử dụng 'Trang web Mitsubishi Electric', 'Mitsubishi Electric' hoặc 'Tập đoàn Mitsubishi Electric'

Quyền được phép liên kết đến Trang web Mitsubishi Electric không đảm bảo sẽ không xảy ra lỗi kỹ thuật hoặc lỗi nội dung trên Trang web; vì vậy Mitsubishi Electric không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào do liên kết này gây ra.
Tập đoàn Mitsubishi Electric có thể thay đổi hoặc huỷ URL hoặc nội dung của Trang web Mitsubishi Electric ngay tức thì mà không thông báo trước.

Nếu Mitsubishi Electric yêu cầu huỷ liên kết từ trang web của BẠN, BẠN phải huỷ liên kết ngay lập tức.

Quyền sở hữu và sửa đổi nội dung

BẠN xác nhận rằng toàn bộ quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ đối với NỘI DUNG và mọi bản sao của NỘI DUNG đều thuộc về Tập đoàn Mitsubishi Electric hoặc các chi nhánh và Công ty con trực thuộc, trừ khi có quy định khác. Tập đoàn Mitsubishi Electric có thể thay đổi, cải thiện hoặc cập nhật NỘI DUNG định kỳ vào bất kỳ lúc nào mà không thông báo trước. Để biết thông tin mới nhất về Sản phẩm, bảng số liệu, thông tin kỹ thuật hoặc để biết chi tiết về bất kỳ NỘI DUNG nào trong Trang web này, BẠN có thể Liên hệ.

Thông tin Sản phẩm

Phạm vi cung cấp Sản phẩm thay đổi theo từng quốc gia. Vui lòng Liên hệ khi cân nhắc sử dụng Sản phẩm được mô tả trong NỘI DUNG cho các ứng dụng đặc biệt, chẳng hạn như thiết bị hoặc hệ thống cho các ứng dụng giao thông vận tải, xe hơi, y tế, hàng không vũ trụ, hạt nhân hoặc sử dụng dưới nước.

Phạm vi cung cấp Sản phẩm trên toàn cầu

Tập đoàn Mitsubishi Electric có thể công bố thông tin trên Trang web, trong đó có thể đề cập đến các Sản phẩm, chương trình và dịch vụ chưa được giới thiệu hoặc cung cấp ở quốc gia của BẠN. Việc đề cập này không ngụ ý hoặc thể hiện rằng Tập đoàn Mitsubishi Electric dự định sẽ giới thiệu Sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ này tại quốc gia của BẠN. Hãy tham khảo ý kiến ​​đại lý của Tập đoàn Mitsubishi Electric tại địa phương để biết thông tin về các Sản phẩm, chương trình và dịch vụ được cung cấp tại khu vực của BẠN.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

 1. A. Tuyên bố từ chối bảo đảm. TẬP ĐOÀN MITSUBISHI ELECTRIC, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÔNG TY CON TRỰC THUỘC KHÔNG CAM KẾT VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG NỘI DUNG VÌ BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO. NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VỚI TẤT CẢ CÁC KHIẾM KHUYẾT, MÀ KHÔNG CÓ SỰ CAM KẾT HOẶC BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, QUYỀN SỞ HỮU VÀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ. Một số quốc gia/khu vực cấm miễn trừ bảo đảm ngụ ý, vì vậy điều khoản miễn trừ nêu trên có thể không áp dụng cho BẠN.
 2. B. Giới hạn trách nhiệm pháp lý. NỘI DUNG trong Trang web này có thể bao gồm thông tin kỹ thuật không chính xác hoặc lỗi đánh máy. Tập đoàn Mitsubishi Electric không bảo đảm về tính chính xác hoặc sự hoàn chỉnh của NỘI DUNG hoặc độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, nhận định hoặc thông tin nào khác được hiển thị hoặc phân phối qua Trang web này. BẠN xác nhận rằng BẠN chịu hoàn toàn mọi rủi ro khi căn cứ vào bất kỳ lời khuyên, ý kiến, nhận định hoặc thông tin nào khác. Tập đoàn Mitsubishi Electric, các chi nhánh và Công ty con trực thuộc không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc tổn thất khác phát sinh từ việc BẠN sử dụng NỘI DUNG, hoặc mọi khiếu nại về việc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm bí mật thương mại phát sinh từ việc BẠN sử dụng NỘI DUNG. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TẬP ĐOÀN MITSUBISHI ELECTRIC HOẶC CÁC CHI NHÁNH VÀ CÔNG TY CON TRỰC THUỘC KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẤT KỲ CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC NÀO VỀ MỌI THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TRỪNG PHẠT, ĐẶC BIỆT HOẶC CÓ TÍNH HỆ QUẢ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở MỌI THIỆT HẠI DO MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, GIÁN ĐOẠN CÔNG VIỆC KINH DOANH, MẤT THÔNG TIN, MẤT DỮ LIỆU HOẶC DỮ LIỆU KHÔNG CHÍNH XÁC, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT TIỀN TIẾT KIỆM, CHI PHÍ MUA SẢN PHẨM, DỊCH VỤ HOẶC CÔNG NGHỆ THAY THẾ, HOẶC MỌI VẤN ĐỀ NẰM NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT CỦA TẬP ĐOÀN MITSUBISHI ELECTRIC), PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG NỘI DUNG, BẤT KỂ LÀ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HAY VI PHẠM HỢP ĐỒNG, SƠ SUẤT HOẶC SAI SÓT KHÁC, NGAY CẢ KHI TẬP ĐOÀN MITSUBISHI ELECTRIC HOẶC CÁC CHI NHÁNH VÀ CÔNG TY CON TRỰC THUỘC ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO RÕ RÀNG VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NÀY. Một số quốc gia/khu vực không cho phép miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với một số thiệt hại nhất định như thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc có tính hệ quả, vì vậy giới hạn nêu trên có thể không áp dụng cho BẠN.

Thông tin từ bên thứ ba

NỘI DUNG có thể bao gồm thông tin do bên thứ ba cung cấp và/hoặc liên kết đến trang web do bên thứ ba điều hành. Nếu BẠN sử dụng trang web của bên thứ ba, BẠN sẽ rời khỏi Trang web này và chịu hoàn toàn mọi rủi ro về điều này. Tập đoàn Mitsubishi Electric không điều hành hoặc kiểm soát bất kỳ khía cạnh nào của thông tin hoặc trang web bên thứ ba, nên không cam kết, bảo đảm, bảo lãnh cho các thông tin, trang web liên kết hoặc thông tin xuất hiện trên đó. Các đường liên kết không có nghĩa là Tập đoàn Mitsubishi Electric tài trợ hoặc bảo lãnh cho bất kỳ trang web liên kết nào hoặc các thông tin trong đó, hoặc là Tập đoàn Mitsubishi Electric có liên kết, có quan hệ hoặc được ủy quyền hợp pháp để sử dụng thương hiệu, tên thương mại, logo hoặc ký hiệu bản quyền hiển thị trên trang web bên thứ ba. Tất cả tên thương hiệu và tên Sản phẩm khác được đề cập hoặc bao gồm trong NỘI DUNG là thương hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của chủ sở hữu tương ứng.

Thông tin do BẠN cung cấp

Tập đoàn Mitsubishi Electric không muốn BẠN gửi bất kỳ thông tin mật hoặc thông tin độc quyền nào cho Tập đoàn Mitsubishi Electric qua Trang web và BẠN không nên làm điều đó. BẠN đồng ý rằng mọi thông tin hoặc nội dung mà BẠN trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp cho Tập đoàn Mitsubishi Electric qua Trang web sẽ không được xem là thông tin mật hoặc độc quyền. Khi cung cấp thông tin và/hoặc nội dung cho Tập đoàn Mitsubishi Electric qua Trang web, BẠN cung cấp cho Tập đoàn Mitsubishi Electric một giấy phép miễn phí, không giới hạn, không thu hồi, áp dụng trên toàn thế giới, để toàn quyền sử dụng, mô phỏng, hiển thị, truyền tải và phân phối thông tin và nội dung này. BẠN cũng đồng ý rằng Tập đoàn Mitsubishi Electric có thể sử dụng mọi ý tưởng, khái niệm hoặc bí quyết mà BẠN hoặc bất cứ ai thay mặt BẠN cung cấp cho Tập đoàn Mitsubishi Electric. BẠN bảo đảm và cam kết với Tập đoàn Mitsubishi Electric rằng mọi thông tin hoặc nội dung BẠN cung cấp cho Tập đoàn Mitsubishi Electric không bao gồm bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào có tính lăng mạ, đe doạ, thô tục, quấy rối, phi pháp hoặc bao gồm thông tin độc quyền của bên thứ ba. BẠN xác nhận rằng nội dung BẠN gửi thuộc trách nhiệm của BẠN chứ không phải của Tập đoàn Mitsubishi Electric. BẠN hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, bao gồm sự hợp pháp, tin cậy, phù hợp, chân thực và bản quyền.

Luật áp dụng và cơ quan giải quyết tranh chấp

Trang web này do Tập đoàn Mitsubishi Electric sở hữu và điều hành từ các văn phòng tại Marunouchi, Tokyo, Nhật Bản. Trang web này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Nhật Bản đối với các vấn đề về bản quyền, thương hiệu và bằng sáng chế. Trang web này không chịu sự điều chỉnh của Công ước Liên Hiệp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và hoàn toàn không áp dụng Công ước này. Ngoài ra, BẠN đồng ý rằng trong Trường hợp xảy ra tranh chấp pháp lý phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng NỘI DUNG trên Trang web này, thì tranh chấp này sẽ được đệ trình lên Tòa án quận Tokyo tại thành phố Tokyo, Nhật Bản. Khi sử dụng Trang web này, BẠN đồng ý không huỷ ngang về thẩm quyền xét xử của tòa án này đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng NỘI DUNG.

Sửa đổi

Tập đoàn Mitsubishi Electric có quyền thay đổi hoặc sửa đổi Điều khoản sử dụng này. Vui lòng kiểm tra Điều khoản sử dụng này thường xuyên để biết các thay đổi và sửa đổi. Việc BẠN tiếp tục sử dụng Trang web này sau khi Tập đoàn Mitsubishi Electric đã đăng tải các điểm sửa đổi đối với Điều khoản sử dụng này sẽ được hiểu là BẠN đã đồng ý với những thay đổi này. Tập đoàn Mitsubishi Electric có thể chấm dứt, thay đổi, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp bất kỳ khía cạnh nào của Trang web, tính khả dụng của Trang web hoặc các tính năng của Trang web bất cứ lúc nào. Tập đoàn Mitsubishi Electric cũng có thể áp dụng hạn chế đối với các tính năng và dịch vụ cũng như giới hạn quyền truy cập của BẠN vào Trang web mà không thông báo trước và không chịu trách nhiệm pháp lý.

Luật xuất khẩu

Tập đoàn Mitsubishi Electric không cam kết rằng NỘI DUNG trong Trang web này là thích hợp hoặc khả dụng ở nơi BẠN có mặt. BẠN không được phép truy cập vào NỘI DUNG từ những khu vực xem NỘI DUNG này là phi pháp. BẠN đồng ý rằng khi truy cập vào Trang web này, BẠN làm điều này một cách tự nguyện và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương hiện hành. Sản phẩm và công nghệ được cung cấp trong NỘI DUNG phải chịu điều chỉnh của luật pháp và quy định về xuất khẩu của Nhật Bản và các quốc gia khác. BẠN không được phép thực hiện các hoạt động chuyển hướng thương mại hoặc tái xuất khẩu vi phạm luật pháp và quy định về xuất khẩu.

Không hình thành quan hệ đại lý hoặc đối tác

BẠN đồng ý và xác nhận rằng không có quan hệ liên doanh, hợp tác, tuyển dụng hoặc đại lý nào tồn tại giữa BẠN và Tập đoàn Mitsubishi Electric, cũng như mọi chi nhánh và Công ty con trực thuộc, phát sinh từ việc BẠN truy cập và sử dụng NỘI DUNG trên Trang web này. BẠN xác nhận rằng BẠN không có quyền hạn hoặc thẩm quyền ràng buộc Tập đoàn Mitsubishi Electric hoặc các chi nhánh và Công ty con trực thuộc, và BẠN sẽ không tuyên bố hoặc thể hiện rằng mình có quyền hạn này hoặc rằng BẠN là đại diện, đại lý hoặc nhân viên của Tập đoàn Mitsubishi Electric hoặc các chi nhánh và Công ty con trực thuộc. Trong mọi Trường hợp, Tập đoàn Mitsubishi Electric hoặc các chi nhánh và Công ty con trực thuộc sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ tuyên bố, hành động hoặc thiếu sót nào của BẠN.

Chấm dứt quyền sử dụng

Tập đoàn Mitsubishi Electric có thể chấm dứt quyền sử dụng NỘI DUNG của BẠN bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do nào mà không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với BẠN. Quyền sử dụng NỘI DUNG của BẠN cũng chấm dứt ngay lập tức nếu BẠN vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này. Sau khi chấm dứt, BẠN phải ngay lập tức ngừng sử dụng mọi NỘI DUNG và tiêu huỷ tất cả các phiên bản và bản sao NỘI DUNG mà BẠN sở hữu.

Hiệu lực từng phần

Nếu toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ quy định nào trong Điều khoản sử dụng này trở nên vô hiệu hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do nào, thì phần vô hiệu đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực và khả năng thi hành của phần còn lại trong quy định đó và/hoặc các quy định khác của Điều khoản sử dụng này.

Thoả thuận hoàn chỉnh

Điều khoản sử dụng này hợp thành thỏa thuận hoàn chỉnh giữa BẠN và Tập đoàn Mitsubishi Electric liên quan đến Trang web này, thay thế tất cả các thông tin và thoả thuận hiện tại lẫn trước đây dưới bất kỳ hình thức nào giữa BẠN và Tập đoàn Mitsubishi Electric.

Điều khoản khác

Tập đoàn Mitsubishi Electric và các Công ty con trực thuộc bảo lưu tất cả mọi quyền mà Điều khoản sử dụng này không nêu rõ là cung cấp cho BẠN.

Tập đoàn Mitsubishi Electric
Tokyo Building
2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8310, Nhật Bản
Bảo lưu mọi quyền.

Nếu có câu hỏi, ý kiến hoặc phản hồi, vui lòng Liên hệ