Mitsubishi Electric toàn cầu

Chiến lược Công ty

Năm tài chính 2022

(Kết thúc năm vào 31 tháng 3 năm 2022)

Chiến lược công ty

(Ngày thông báo: Tháng 6 năm 2021)

tài liệu: Chiến lược công ty

Tài liệu bổ sung: Các hoạt động kinh doanh phát triển chính