Chính sách quyền riêng tư

Xử lý thông tin cá nhân

Đôi khi Tập đoàn Mitsubishi Electric (sau đây gọi là "Mitsubishi Electric") thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng trong khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Sau đây là tổng quan về cách chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân này:

Ngày tạo: 1 tháng 4 năm 2005
Ngày sửa đổi: 1 tháng 9 năm 2011
Personal Information Protection Office
Tập đoàn Mitsubishi Electric
2-7-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo

1. Định hướng cơ bản về việc xử lý thông tin cá nhân

Mitsubishi Electric đã thiết lập chính sách bảo mật thông tin cá nhân và xây dựng Hệ thống quản lý bảo mật thông tin cá nhân của Tập đoàn Mitsubishi Electric nhằm đảm bảo sự tuân thủ nghiêm ngặt. Chúng tôi không ngừng nỗ lực cải thiện và duy trì hệ thống này, đồng thời phổ biến rộng rãi chính sách bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi cho toàn thể nhân viên Công ty (bao gồm thành viên hội đồng quản trị, nhân viên toàn thời gian, nhân viên bán thời gian, nhân viên ngắn hạn, nhân viên tạm thời) và các bên liên quan.

2. Thu thập thông tin cá nhân

 1. 1) Mitsubishi Electric chỉ thu thập thông tin cá nhân một cách hợp pháp và công bằng.
 2. 2) Khi trực tiếp thu thập thông tin cá nhân của bạn bằng văn bản, chúng tôi sẽ nêu rõ cách chúng tôi dự định sử dụng thông tin này cùng với thông tin liên hệ bạn cung cấp và xin phép bạn đồng ý. Khi thu thập thông tin cá nhân bằng cách khác, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web về cách chúng tôi dự định sử dụng thông tin này cùng với thông tin liên hệ.
 3. 3) Bạn có toàn quyền chọn cung cấp hoặc không cung cấp thông tin cá nhân cho Mitsubishi Electric. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số dịch vụ mà không có thông tin cá nhân của bạn.
 4. 4) Khi cung cấp thông tin cá nhân cho Mitsubishi Electric, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong phần này liên quan đến chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện ở đây, xin lưu ý rằng chúng tôi không thể cung cấp một số dịch vụ cho bạn (bao gồm trả lời yêu cầu của bạn).

3. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

 1. 1) Mitsubishi Electric sử dụng thông tin cá nhân chúng tôi nhận được từ bạn để thực hiện các hợp đồng cũng như giao dịch được ký kết giữa bạn và Mitsubishi Electric.
 2. 2) Một Công ty khách hàng nào đó có thể giao cho Mitsubishi Electric nhiệm vụ xử lý thông tin cá nhân. Trong Trường hợp này, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo hướng dẫn của Công ty khách hàng và lưu giữ thông tin cho đến khi trả về cho Công ty khách hàng hoặc xóa thông tin khỏi hệ thống.
 3. 3) Đôi khi chúng tôi có thể thu thập các danh sách hoặc danh mục được bán trên thị Trường.
 4. 4) Mitsubishi Electric sẽ không thu thập, sử dụng hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thông tin cá nhân nào sau đây mà không có sự đồng ý của bạn.
  Thông tin về:
  • Triết lý cá nhân, đức tin hoặc tôn giáo
  • Chủng tộc, sắc tộc, khiếm khuyết về thể chất/trí tuệ, hồ sơ hình sự hoặc thông tin khác có thể gây kỳ thị
  • Quyền tổ chức, thương lượng tập thể hoặc hoạt động tập thể khác của nhân viên
  • Việc tham gia biểu tình, kiến ​​nghị hoặc thực hiện quyền chính trị khác
  • Các vấn đề về điều trị y khoa hoặc xu hướng tình dục

4. Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

 1. 1) Mitsubishi Electric sử dụng thông tin cá nhân chúng tôi nhận được từ bạn để thực hiện các hợp đồng cũng như giao dịch được ký kết giữa bạn và Mitsubishi Electric.
 2. 2) Mitsubishi Electric sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp cho bạn các thông tin liên quan mà bạn có thể quan tâm, chẳng hạn như thông tin về Sản phẩm, giải pháp và dịch vụ liên quan.
 3. 3) Đôi khi một Công ty khách hàng nào đó có thể giao cho Mitsubishi Electric nhiệm vụ xử lý thông tin cá nhân hoặc tiến hành các hoạt động khác tương tự thay mặt cho khách hàng. Thông tin cá nhân chúng tôi có được từ hoạt động đó sẽ chỉ được sử dụng cho hoạt động mà chúng tôi được giao phó. Trong Trường hợp này, Mitsubishi Electric và Công ty khách hàng sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận bảo mật thông tin, vốn không cho phép tiết lộ tên của Công ty khách hàng hoặc chi tiết về hoạt động này.
 4. 4) Mitsubishi Electric sẽ không sử dụng thông tin cá nhân chúng tôi nhận được từ bạn cho mục đích nào khác ngoài các mục đích đã nêu tại thời điểm thu thập. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng thông tin không định danh cá nhân để thu thập dữ liệu thống kê về số lượng người truy cập trang web, doanh số và thông tin về cách điều hướng trang web của khách truy cập.
 5. 5) Hãy yêu cầu để biết thông tin về cách chúng tôi sử dụng Danh mục cổ đông.
 6. 6) Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập thông qua chương trình kiểm tra độ an toàn cho các Sản phẩm sử dụng lâu dài để thông báo cho khách hàng về các đợt kiểm tra và cung cấp thông tin về việc kiểm tra và thu hồi.

5. Các Trường hợp chúng tôi tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba

Theo thông lệ, Mitsubishi Electric không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân chúng tôi nhận được từ bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ các Trường hợp sau đây:

 1. 1) Khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn.
 2. 2) Khi chúng tôi thuê bên thứ ba để xử lý tất cả hoặc một phần thông tin cá nhân chúng tôi đã thu thập, thực hiện các dịch vụ cần thiết nhằm đạt được mục tiêu của chúng tôi.
 3. 3) Khi thông tin cá nhân được cung cấp trong quá trình bàn giao công việc sau khi sáp nhập doanh nghiệp hoặc chuyển giao công việc theo hình thức khác.
 4. 4) Khi đồng sử dụng thông tin cá nhân với một bên nào đó (tham khảo mục 7. Đồng sử dụng thông tin cá nhân).
 5. 5) Khi luật pháp yêu cầu.
 6. 6) Khi cần phải làm điều này để bảo vệ mạng sống, thân thể hoặc tài sản của người khác và khó nhận được sự đồng ý của bạn.
 7. 7) Khi cần phải làm điều này để cải thiện sức khoẻ cộng đồng hoặc nâng cao phúc lợi của trẻ em và khó nhận được sự đồng ý của bạn.
 8. 8) Khi cần phải phối hợp với cơ quan quốc gia, chính quyền địa phương hoặc đại diện của họ trong quá trình thi hành pháp luật, nhưng việc hỏi xin sự đồng ý của bạn có thể gây cản trở cho quá trình này.
 9. 9) Để ngừng hoạt động cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng:
  Đôi khi Mitsubishi Electric cần phải cung cấp thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho các bên thứ ba như nhà phân phối và Công ty con của Mitsubishi Electric. Vui lòng bấm vào đây để biết thêm thông tin về thông tin cá nhân chúng tôi cung cấp cho bên thứ ba cũng như phương thức cung cấp và cách yêu cầu ngừng hoạt động cung cấp này.

6. Cách chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Mitsubishi Electric áp dụng các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật, cá nhân và vật lý để bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

 1. 1) Mitsubishi Electric áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết và thực hiện hành động khắc phục cần thiết để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn không bị truy cập trái phép, mất mát, tiêu hủy, thay đổi hoặc rò rỉ. Tuy nhiên, xin hiểu rằng không có công nghệ nào là hoàn hảo, có thể hoàn toàn ngăn chặn việc truy cập trái phép thông tin cá nhân.
 2. 2) Nhân viên của Mitsubishi Electric được đào tạo thường xuyên về việc bảo mật thông tin cá nhân.
 3. 3) Trong Trường hợp Mitsubishi Electric thuê Công ty ngoài để cung cấp dịch vụ thay mặt cho chúng tôi và giao cho họ nhiệm vụ xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ chọn nhà thầu phù hợp và yêu cầu họ ký các thỏa thuận cần thiết liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng áp dụng tất cả các biện pháp bảo mật theo yêu cầu của luật pháp.
 4. 4) Thu thập thông tin cá nhân qua trang web:
  • Mã hoá
   Khi thu thập thông tin cá nhân qua trang web, chúng tôi sử dụng công nghệ mã hoá Secure Sockets Layer (SSL) để bảo mật quá trình truyền tải thông tin cá nhân của bạn.
  • Cookie
   Trang web của Mitsubishi Electric sử dụng cookie trong một số Trường hợp. Cookie là một tập tin thông tin nhỏ lưu trữ các thông tin trao đổi giữa máy tính của bạn với trang web. Chúng tôi chỉ sử dụng cookie để lưu trữ thông tin có thể hữu ích cho bạn khi bạn truy cập trang web vào lần tới và giúp bạn cảm thấy thuận tiện hơn mỗi khi tương tác với chúng tôi. Nếu không muốn nhận cookie, bạn có thể tắt cookie bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt web của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số dịch vụ sau khi bạn tắt cookie.
  • Bọ web
   Trang web của Mitsubishi Electric sử dụng bọ web trong một số Trường hợp. Bọ web là công nghệ thường được sử dụng kết hợp với cookie. Thông qua bọ web, chúng tôi có thể đánh giá số lần bạn truy cập trang web từ máy tính của bạn và thu thập số liệu thống kê tổng hợp về cách bạn sử dụng trang web. Chúng tôi sử dụng bọ web chủ yếu để giúp chúng tôi cải thiện Sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ của mình. Chúng tôi không sử dụng bọ web để thu thập thông tin cá nhân của bạn, nhưng bằng cách từ chối nhận cookie, bạn cũng có thể từ chối bọ web.
  • Liên kết đến trang web khác
   Trang web của Mitsubishi Electric có thể chứa liên kết đến trang web khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo mật của trang web khác ngoài trang web của chúng tôi.

7. Đồng sử dụng thông tin cá nhân

Mitsubishi Electric có thể cần phải chia sẻ quyền sử dụng thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng với các Công ty con, nhà phân phối, v.v. Vui lòng bấm vào đây để biết thêm thông tin về phạm vi chúng tôi đồng sử dụng thông tin cá nhân.

8. Câu hỏi về thông tin cá nhân

 1. 1) Bạn có thể yêu cầu tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn mà chúng tôi đang nắm giữ. Bạn cũng có thể hỏi về kết quả của yêu cầu này và đề nghị sửa đổi nếu cần.
 2. 2) Bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu có câu hỏi hoặc ý kiến ​​về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân.
 3. 3) Mitsubishi Electric sẽ đáp ứng những yêu cầu này một cách thích hợp, trong khả năng hợp lý. Chúng tôi đã thành lập Personal Information Protection Office để phục vụ mục đích này.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể ghi âm yêu cầu thực hiện qua điện thoại để đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu của bạn.

Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ:
Personal Information Protection Office
Tập đoàn Mitsubishi Electric
2-7-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310
Điện thoại: +81-3-3218-2210
Giờ làm việc: 9 giờ sáng - 12 giờ trưa và từ 1 giờ chiều - 5 giờ chiều
(open new window)Nếu có câu hỏi, ý kiến hoặc phản hồi, vui lòng liên hệ với chúng tôi (tiếng Anh)

9. Quyền riêng tư của trẻ em

Mitsubishi Electric đặc biệt quan tâm đến việc bảo mật thông tin cá nhân của trẻ em từ 15 tuổi trở xuống. Chúng tôi khuyến nghị trẻ em từ 15 tuổi trở xuống chỉ nên cung cấp thông tin cá nhân khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.