Về việc Quản lý Thông tin Cá nhân

Về việc Quản lý Thông tin Cá nhân

Trưởng bộ phận Pháp chế và Tuân thủ của Mitsubishi Electric Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân (tên, địa chỉ email, v.v.) do khách hàng cung cấp thông qua các biểu mẫu trên trang web giải pháp tòa nhà của Mitsubishi Electric Việt Nam.

Mitsubishi Electric Việt Nam có thể liên hệ với khách hàng dựa trên những thông tin được gửi đến như yêu cầu báo giá, đóng góp ý kiến hoặc các yêu cầu khác.

Tùy thuộc vào mức độ chi tiết của thông tin mà bạn cung cấp, sẽ có trường hợp chúng tôi không trả lời được.

Theo luật bản quyền, nếu không được sự cho phép của chúng tôi, việc công khai các nội dung phản hồi của chúng tôi là bị nghiêm cấm.

Việc bạn gửi thông tin cho chúng tôi đồng nghĩa bạn đã hiểu chính sách và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của trang web thuộc Mitsubishi Electric Việt Nam.

Chúng tôi sẽ quản lý thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp như sau.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng để phản hồi các câu hỏi, các ý kiến cũng như xác minh thông tin phản hồi... và có thể lưu các câu hỏi và ý kiến của khách hàng cho cùng một mục đích.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng như tên, địa chỉ và các thông tin khác có trong biểu mẫu hay dữ liệu cookie để cá nhân hóa việc phản hồi các yêu cầu từ khách hàng, chia sẻ về các sản phẩm và công nghệ của Tập đoàn Mitsubishi Electric, đồng thời phân tích hiệu quả marketing dựa trên các thông tin đó. Việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng có thể được thuê ngoài trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng nêu trên.
Chúng tôi cam kết không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba với mục đích khác ngoài những mục đích được liệt kê ở trên.

Nếu bạn dưới 15 tuổi, chúng tôi đề nghị bạn tham khảo ý kiến của cha mẹ hoặc (những) người giám hộ trước khi đăng ký thông tin cá nhân tại đây.

Để hiểu thêm về cách chúng tôi quản lý thông tin cá nhân. Vui lòng bấm vào đây.

Hãy chỉ gửi biểu mẫu sau khi đồng ý với các thông tin nêu trên.