Giới thiệu chung

Số liệu về công ty

Tổng quan sơ lược về công ty, số liệu, ngành nghề kinh doanh và các thông tin cơ bản khác.

Thông điệp từ chủ tịch

Thông điệp từ Chủ tịch và CEO về triết lý "Thay đổi để tốt hơn" của công ty.

Thông điệp từ chủ tịch

Sứ mệnh công ty

Sứ mệnh công ty và Bảy nguyên tắc định hướng làm cơ sở cho những nỗ lực đóng góp cho xã hội.

Sứ mệnh công ty

Chiến lược công ty

Được định hướng theo chính sách Quản lý doanh nghiệp cân bằng, chúng tôi đang nhắm đến mức tăng trưởng ngày càng cao hơn.

Chiến lược công ty

Lịch sử Mitsubishi Electric

Tìm hiểu lịch sử lâu đời về cải tiến và hoàn thiện công nghệ của Mitsubishi Electric.

Lịch sử Mitsubishi Electric