Tính bền vững

Môi trường

Hành động dứt khoát hôm nay, để xây dựng thế giới ngày mai xanh hơn.

Hướng đến kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm 2021, chúng tôi đang phấn đấu trở thành Công ty “xanh” dẫn đầu toàn cầu. Chúng tôi đang nghiên cứu nhằm hướng đến xây dựng một xã hội carbon thấp, dựa trên tái chế bằng cách áp dụng các công nghệ tiên tiến và đa dạng, cũng như thông qua hành động của nhân viên.

Thông điệp từ chủ tịch

Quan tâm đúng mực đến việc quản lý bảo vệ môi trường.

Chính sách môi trường

Tìm hiểu thêm về chính sách môi trường, vốn là cơ sở cho hệ thống quản lý bảo vệ môi trường của Tập đoàn Mitsubishi Electric.

Thông điệp môi trường: Thay đổi sinh thái

RĐọc thông điệp môi trường của Tập đoàn Mitsubishi Electric, được công bố trên toàn cầu vào tháng 7 năm 2010.

Tầm nhìn về môi trường đến năm 2021

Tìm hiểu về tầm nhìn dài hạn của Mitsubishi Electric, với các mục tiêu cụ thể cần đạt được vào năm 2021 - dấu mốc kỷ niệm 100 năm thành lập Công ty.